《BP 世界能源展望 2019年(中文版)》.pdf

返回 相似 举报
《BP 世界能源展望 2019年(中文版)》.pdf_第1页
第1页 / 共132页
《BP 世界能源展望 2019年(中文版)》.pdf_第2页
第2页 / 共132页
《BP 世界能源展望 2019年(中文版)》.pdf_第3页
第3页 / 共132页
《BP 世界能源展望 2019年(中文版)》.pdf_第4页
第4页 / 共132页
《BP 世界能源展望 2019年(中文版)》.pdf_第5页
第5页 / 共132页
点击查看更多>>
资源描述:
BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 BPî´†à €U 2019 Ç BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 î´†à €U 2019 Ç\ T 1î´†à €U1d12040 J /\î´†àèó1Î fJ±p/Þèó1I«çß ©06 \W €U d Þ.œçv1 6/6 ì‹ RZvb†Nž1 m1¼e ‹BP öU1 m6XM /6 WÁ™“¹0èó”1 Òf H6•/ ç ±s/Þ Nž1b† Ô[-L\ 6* ä §-çß ©0 Ä| Z LþqœÞ ·ç ab†B ò™ €Uþ1 H 6 «¢\†à €U BP1“‰¾l½ ÁD ON òfâ ²¹ Z36•Á dZvî´†à ñËø ]| ZÞ óvàÞ6ÁBP u néW t¼ ø R/Þ €Uþ1Ø Z ¾Þ.œL\“‰¾Þ ó0“s d6 2 BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 {s02019 6BPî´†à €U R-BP/Ï1]†àÀ vÔ Ž R1Zv ìð0 YH6ÖH ž6 oj ødþK _1 ô tÞLÿ Ô1“q]Áÿƒç Ù é1†àqâ1v øz ]ö - ±6 Á/Lÿ ô tþ Þ ÜŽz - Y ±s{—ö†à.y1èO ©î´Á Tâè ƒÞu Û † f ì bšŠ1ÈòS½6î´q]ÁÞ.œ¹ ¾ ´PE Z110 €¾ ¯R †Mbsä/Þr 6 R/Lÿ ô t1ZÞ ÜŽ Y]â Z u W1†àvN ¢ 6HN €¾†àGõM ‰ i1XI ÔÁT 1 €Uþ oj R/ÞI.1“‰ iã q]E Z1†à †ÿƒKs1 I v1 íE é1qâ6 Ksî´†à.y 0 †àñ.Ž ‰ ZL\ ô t6Zv20 BVjg¾†àG1 _±“ é YvÔ-ç Ù ˜ _15VþF W†àqâ1ÿ ž YKèO6­ ŸÈ¸µæµÞ‹ nî´K _1Èžµ ³[ é1–ø Èÿ BV È ¾FÒ t ©†àÀ 1\ WK ¯R6èŒv ø Ksî´ªÈøU 6 I fJ†à íE nEÒ 1PÓñ1Þ±“ bfW ³µ†àG Ü WÁNž ø1 ¯R6 3 BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 ô tÁ- ‡œŠ© G KcÁ/ˆàR1 _ tþžbáá6 /6 ô tèblXŽ oj1ñ©Œ‹ R-Þû6ÖH ž1 ød6 ÄJHÆsŠ9¯ Ösjg¾†àqâ1 é6 Û ¦ R†àž5 ¾G1 Ü Wž¸ Ô }å6{—ö†à.yèó10U O \± ,1ñbl6 T 1BPî´†à €U Rfä}àJE Z ÜŽ1V ; IÀ K Û1Xt6 €U1pçÁ-¶¶¼eZv6qœ/Ï1 d¶·3 f3è†àèóŽž1çß Ô ¤c ’ ‹çD6†à €U1p Á-b oj1 Ï ¾l½ IÀÞ ¾b\6  ojeÞ.œçß Ô £ Ù ‡œÕXÚ l ‡œ K 1 Ü WÜR /6Rµî´säEÒL„¾EMb î Ô1r 6 oj MHcÝ݆àèóþ T í ©Îl ojZv Z Y´Ž6 BPî´†à €U RBP t¼l½1 }åè u nMMÿ]¢ 6 o öUBPT 1†à €U† \ R¦jÔé1Žž¾ Ï M / 6 BP« — € ›ˆBob Dudley 4 BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 ]i7 \W†à €U d †àèó1çv ÜŽ¾I«“Ì fJ§Œ ZN1çß Ô6 Á M å ©2040 î´ž Û ÒÞífä ÖÎvÔ[[ éì íE1N €þjg›6 Á¹0èó å žZÜ 1 I[ YµBV†àqâÁ €UWV éEã“Þ 鱓1㓧W†àqâ é²W SL “—ö;W ªÎ SL “—öªÎ µVž Û ¾†à i 6 SL “E Z†à Lÿ ô t“E Z†àqâ E ]ö - ± 15 19 21 BVg 24 26 28 30 32 34 38 44 48 54 G I«µ 9¾ 1†àn ž BV†àF SL “KBVø ñ  7f 14 59 61 63 65 67 23 58 9 7 S o 3ä‚ 8 105 107 111 I« Ä ¾ Ä và 116 120 125 èþ ¯Þ­1 O g;Ù› M X‚½Š †àèóÁ M å1HvÙ „6 ÜÎ xŽ1 _ Z ÄV ; -¹0èó  /Þ ¡ ² 1²½5 ¦¾ € f oj*W a J©1 Ü W¾[ 6Nž R6 Þ6 I31Ù †à¾ ²½ º ‡ RÞz Ô / Ï,e34-35­‚6ZÞ6 I31b†1èR v1 }å º ‡FT1 F72-75­‚ r]ªžµ²¼WE ³È0jg ¯88-89­‚6 €U d †à›.Ž1Lÿ ô t“q]“E Z†à” 22-23­‚¾“E ]ö - ±”24-25­‚ ñáÁçvñ;W48-51­‚5ªÎ58-61­‚fJ áñ¾ Lº38-41­‚3—ö - ± R ìÈò S½ † Š1/ 6 11 7f BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 \W €U d†àèó1do··· 0 5 10 15 20 L\ ‹V L\5Vµ 9 W áñ* ‹®y Lº JŠ n Þz†àqâ ñ È †à * áñçñŒ†à1‹®yµ 12 7f BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 ···WÎ p‚ V—- Ï \1pç Ù Ò“Á €UWõBVGDP é{W Ø SL “—ö;W ªÎ Ø SL “—öªÎ ñ 23 BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 “c’ñÞz†àG†Ðqâ é2Jqñ² Ð ñ 0 5 10 15 20 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 ;W áñ* ‹®y Lº ]ñ†àqâ· Y é··· † Nª1Þz†à òc’ñ1ªÎG“È * áñçñ á†à1‹®yµ JŠ n 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1995-2017 2017-2040 24 BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 ··· Lº¾‹®yµ 1ÿ] Ôä BV†àqâ1 é ,Èvà- M]ñ6çvñ†àG1çv}à R†àèóMsÿ] }å6 S¹ áññ á‹®yµ ‚G BV†àJ; Ï1EÞ Lz Lº29‚è;W21‚6 Á¹0èó å †à ´21 I[z¨ Mñ1† é6/ÞiÁ;W¾ Kê“ŽKã ´2Ò[ I ;W±ê І [—-Œ¹20 1ށ42-43­‚6 áñ† év ø ±¨30-31­‚6 qÕ ‡Œ †à1‹®yµ fL¢ªø áÝ; Ï Y Z¾†àqâ é32-33­‚6 Lºñ †1ÿ] Ô€ I “KsN €þjg›jg í} LºnõV1«o5™¾ª† Yê ҁ52-55­‚6 25 ñ BP î´†à €U 2019 Ç © BP p.l.c. 2019 áñc’†àG“ áñ†àGÒ tèR··· Ð JŠ n * áñçñ á†à1‹®yµ 0 1 2 3 4 5 6 1990 2000 2010 2020 2030 2040 ªÎ È —b ª 26 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1985-2000 2000-15 2015-30 2030-40 L\ ‹V L\5Vµ 9 Ï5Žöµ r†µ‚Á €UWõ Ò6 Á¹0èó å †à1‹®yµ  Ð é1.7‚†àqâ Û é1E106Lþª ® Ï 605 È305—b106 ¢; Ï1†à é ±¨ ‰ _U 6ä§-¼‡Zv20 ² 1 YÒ i R / ϵ J§­1Õ 4 ñ á —µ 2 Þ¾E306X² J Ï1µ V Yªqâ é1K _và7/áò/ í‚”èX² ‹®yµ R È¾—bqâ1 é/ ‰ \6©2040 ª‹®yµ –›® Ï ÛG1E18 È¾—b1 R ²º7¾—b36 29 ñ“‹®y BP 世界能源展望 2019年版 © BP p.l.c. 2019 Þz Ô / ϵ 1–›® Ï; Ï Û –›® Ïqâ Û SL “Û4Î Ò··· /áò/ í /áò/ í 0 20 40 60 80 100 120 1990 2000 2010 2020 2030 2040 30 0 1 2 3 4 5 6 7 1990 2000 2010 2020 2030 2040 ¹0èó Þz Ô / Ï,e ñ“‹®y SL 
展开阅读全文

最新标签

网站客服QQ:123120571
环境100文库手机站版权所有
经营许可证编号:京ICP备16041442号-6